Œuvre

Cantate BWV 34 " O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe "

Titre Cantate BWV 34 " O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe "
Opus BWV 34
Compositeur Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Programmes